Vedligeholdelse af klaver/flygel

Om klaverets vedligeholdelse

Af Kgl. Hof-pianofabrik Hornung & Møller, anno 1940

Klaverets vedligeholdelse

Et flygel eller piano af god konstruktion og fabrikeret af udsøgt godt Materiale har, når det tillige er omhyggeligt forarbejdet, i sin fremragende kvalitet de vigtigste betingelser for at være holdbart gennem en lang årrække, vel at mærke når det ikke lider overlast, men stadig bliver godt behandlet. Til god behandling hører, at det anbringes i et vel ventileret værelse, som altid har en nogenlunde ensartet temperatur. Det må ikke stå for nær en kold ydervæg, et vindue, en radiator eller en anden varmegiver. Det må skærmes mod fugtighed og stærke temperaturforandringer — for megen varme er mere skadelig end kulde — imod møl og såvidt muligt mod støv i dets indre dele.

Klaviaturet

Tæpper, tykke gardiner og andre lyddæmpende genstande bør så vidt muligt ikke findes i for stor udstrækning i værelset, da det hindrer tonen i at komme til sin ret. Instrumentet bør stemmes jævnligt og regelmæssigt af en dygtig faguddannet stemmer, således at det altid kan stå i den rigtige tonehøjde ("kammertonen"). Da hammerfilten og mekanismen selvfølgelig slides ved brugen, og tonen derfor efterhånden bliver skarp og mindre egal og anslaget upræcist, bør man, for altid at kunne have sit instrument i fin og god stand, med få års mellemrum lade det efterse efter aftale med fabrikken.

Instrumentets ydre

Klaviaturet hvis hvide tangenter er belagt med elfenben eller en imitation af dette, kan, når det tiltrænges, renses med et skind svagt fugtet med vand, men må da straks efter afgnides godt med et tørt skind. Også siderne af de hvide tangenter kan forsigtigt renses på denne måde. Elfenben har tilbøjelighed til at blive gult, især hvis det får for meget dagslys eller påvirkes af tobaksrøg, varme hænder, fedtstoffer som håndcreme o.l. Instrumentets ydre bevares bedst ved daglig aftørring med et blødt tørt skind. Skarpt støv blandet med sandskorn fjernes med en fjerkost før afstøvning.

Fugtighed

Fugtighed kan afstedkomme stor fortræd. Strenge og stemmenagler og andre stål- og jerndele ruster. Træarbejdet, såvel det indre som det ydre, bulner ud. Filt- og klædedelene mister elasticiteten, hvorved instrumentets tone bliver hård og uskøn i klangen.

Stærke temperaturforandringer

forårsager, at instrumentet får vanskelighed ved at holde stemning. Det bør skånes imod træk fra vinduer, og hvis det står tæt ved en radiator, bør det beskyttes imod strålevarmen ved en skærm. Ved tildækning i længere tid bør man ikke anvende uldne tæpper, da uld er tilbøjelig til at opsuge og fastholde luftens fugtighed samt til at samle møl. Når værelset skal udluftes og afkøles til normal temperatur efter for stærk varme, må man lade instrumentet stå åbent i nogen tid for derved at undgå, at den varme luft inden i det skal danne "em", der straks frembringer rust. Hver aften bør man lukke instrumentet og først åbne det om morgenen, når værelset er rengjort og luften har fået sin normale temperatur. I øvrigt bør det påses, at luften i værelset hvis den er for tør, tilsættes en passende fugtighed ved anbringelse af vandfordampere.

Møl

Møl er meget ødelæggende for klæde og filt, som anvendes overalt i flygler og pianoer. Instrumentet bør derfor jævnligt udrenses af en kyndig mand fra fabrikken. Flit og andre flydende sager må ikke komme i berøring med et instruments indre dele, hvor de kan forvolde meget stor skade.

Støv

i et instrument dæmper tonen, når det lægger sig på sangbund og strenge, og skader mekanikken, når det lægger sig i denne. Udrensning må derfor atter her tilrådes. Støvsugning er i reglen ikke tilstrækkelig til grundig fjernelse af støvet i den indre mekanisme og rammer tillige den fare, at de bløde filtdele, f. eks. på dæmperne, bringes i uorden.

Vandspil o.l.

Hvis der ved et uheld bliver spildt vand eller anden væske i et flygel eller piano, bør man hurtigst muligt henvende sig til fabrikken for at få en instrumentmager til at afhjælpe skaden eller i hvert fald begrænse dens omfang så meget som muligt. I øvrigt bør man aldrig anbringe vaser, glas, billeder eller lignende på instrumentet.

Raslen og klirren

fremkommer som oftest ved, at en eller anden fast genstand (nål, tændstik, mønt eller lignende) er faldet ned på sangbunden. Undertiden er nøglen i låsen, selve låsen, stiften i et hængsel eller andet årsag til bilyden; men meget hyppigt må årsagen søges udenfor instrumentet, i en løs vinduesrude, nipssager etc., som bringes i en svingning af en tone i flyglet eller pianoet.

Større og mindre eftersyn, udrensning samt reperationer

bør man kun lade foretage af øvede fagmænd, og en henvendelse til fabrikken vil i den anledning altid være den sikreste vej til at få arbejdet rigtigt udført. Uduelige stemmere og andre fuskere i instrumentmagerfaget kan hurtigt ødelægge selv det bedste instrument ved deres fejlgreb, således at fabrikken nødsages til at frasige sig garantien for instrumentet.

Piano- og flygelværksted Busk Piano, Nøglegårdsvej 6, Vassingerød, 3540 Lynge
Mobil +45 2170 8181 Email piano@busk.mail.dk